Keskitetyt veteraanien palvelut Siun soten alueella jo vuodesta 2018 alkaen

Valokuvaaja: Antti Pitkäjärvi, Joensuu 19.4.2023, julkaisija: Pohjois-Karjalan hyvinvointialue – Siun sote

Vuonna 2017 ikäihmisten kotiin annettavien palvelujen tarpeen arviointi keskitettiin Siun soten kuntien palveluohjaajille, jotka työskentelivät ikäihmisten palvelujen palveluohjauksessa 14 kunnan alueella (nyt kuntia on 13). Palveluohjaajan tehtävä oli arvioida kotona asuvien ikäihmisten palvelutarvetta ja myöntää kotiin tarvittavat palvelut. Palveluohjaajien tehtäväksi tuli myös arvioida sotainvalidien ja rintamaveteraanien palvelujen tarve vuosittaisten Valtiokonttorin ohjeiden mukaisesti sekä myöntää tarvittavat lakisääteiset tuki- ja hoivapalvelut.

Palveluohjaajan tehtävä veteraanien palveluissa oli monessa kunnassa uusi ja alkuun oli vaikeuksia hahmottaa, mihin kaikkiin palveluihin rintamaveteraaneilla ja sotainvalideilla oli oikeus. Lisäksi haasteena oli kuntien erilaiset käytänteet veteraanien palveluissa. Palveluja oli myöntänyt aikaisemmin useat viranhaltijat, kaikille veteraaneille ei tehty palvelutarpeen arviointeja, osa kunnista haki lisämäärärahaa, osa käytti kaiken ja osassa kuntia jäi rahaa käyttämättä sekä tilastointi oli haasteellista. Veteraanit olivat epätietoisia, mihin palveluihin heillä oli oikeus ja mistä kaikkialta niitä tulisi kysyä. Lisäksi monessa kunnassa ei löytynyt riittävästi palveluntuottajia.

Valtiokonttori antaa paljon erilaisia mahdollisuuksia veteraanien palvelujen toteuttamiseen ja näitä mahdollisuuksia halusimme laajentaa veteraanien hyväksi koko Siun soten alueella. Tämän vuoksi rintamaveteraanien ja sotainvalidien kotiin annettavien palvelujen koordinointi Siun soten alueella keskitettiin 1.1.2018 alkaen ikäihmisten palveluohjaukseen ja maakunnan veteraanipalvelujen kokonaisuutta aloitti koordinoimaan palvelukoordinaattori työparina sihteeri sekä yhteistyötahoina kunnissa toimivat viranhaltijat, laaja yhteistyöverkosto, veteraanijärjestöt, Valtiokonttori sekä yhteydenottopyynnöt keskitettiin Seniorineuvonta Ankkuriin. Koko maakunnan kaikkien asiakkaiden, myös veteraanien, palveluohjaus kotikäyntipyynnöt saa yhdellä yhteydenotolla ottamalla yhteyttä Seniorineuvonta Ankkuriin numeroon 013 330 2890, arkisin klo 8–16 välisenä aikana.

Valtiokonttorin määrärahoilla koko maakuntaan veteraaneille myönnettävien palvelujen koordinointi ja keskitetty palveluohjaus mahdollistivat veteraanien palvelujen kehittämisen ja saatavuuden koko maakuntaan sekä yhteisen toimintamallin koko Siun Soten alueella. Tavoitteisiin pääsemistä on auttanut kuntien hyvien käytänteiden hyödyntäminen sekä veteraanijärjestöiltä, tunnuksen omaavilta rintamaveteraaneilta ja sotainvalideilta ja omaisilta saatu palaute sekä yhteistyö Valtiokonttorin kanssa. Keskinäisellä vuoropuhelulla on varmistettu, että toimimme lain edellyttämällä tavalla Valtiokonttorin ohjeiden mukaisesti ja huomiomme työskentelyssämme veteraanien yksilölliset tarpeet. Yhteinen tahtotila on ollut riittävän määrärahan hakeminen, myönnettyjen vuosittaisten määrärahojen kokonaiskäyttö, palvelujen oikea-aikainen yksilöllinen kohdentaminen ja veteraanien arkea tukevien palvelujen lisääminen ja tuottajien saaminen koko maakuntaan.

Arjessa ikääntyvien veteraanien saamien tuki- ja hoivapalvelujen käyttöä on laajennettu ja lisätty vastaamaan tarpeita. Kotiin annettavia rintamaveteraanien ja sotainvalidien tukipalveluja tuotetaan koko maakuntaan ensisijaisesti palvelusetelillä ja palveluntuottajia on saatu joka kuntaan. Hyvinvointialueen oman hoivapalvelun rinnalla on hoivapalveluja tuottavia palveluseteliyrittäjiä.

 

Rintamaveteraanien ja sotainvalidien palvelujen keskittäminen ja yhteiset käytänteet ovat lisänneet hyvinvointialueemme veteraanien yhdenvertaisuutta sekä veteraanien saamien palvelujen määrää. Vuosittaisen määrärahan anominen on keskitettyä ja määrärahaa on pystytty jakamaan tarpeen mukaan kunnissa asuville veteraaneille. Myös määrärahan seuranta ja tilastointi on parantunut. Moni veteraani on pystynyt asumaan kotona tukipalvelujen, Siun soten kotihoidon tai yksityisen kotihoidon tukemana niin kauan kuin se on ollut veteraanin kokonaistilanne ja toiveet huomioiden turvallista. Tilanteissa, joissa veteraanin siirtäminen laitoshoitoon ei ole ollut enää perusteltua, olemme pystyneet järjestämään usean veteraanin turvallisen kotona asumisen ja saattohoidon kotiin yhteistyössä hoitavien tahojen sekä omaisten kanssa.

Kaikessa veteraanijärjestökentän kanssa tehdyssä yhteistyössä kaikkien tahtotila on ollut tukea veteraaneja käytössä olevin resurssein. Olemme tarvittaessa pitäneet yhteyttä veteraanijärjestökentän kanssa pitkin vuotta ja tavanneet vähintään kerran vuodessa koko maakunnan veteraanijärjestön ja perinnetoimikuntien vastuutahojen kanssa. Erityisesti kunnissa, joissa asuu paljon veteraaneja (esim. Ilomantsi) yhteydenpito järjestökentän ja alueen viranhaltijan välillä on ollut tiivistä. Viranhaltijoina toimimme Valtiokonttorin ja ikäihmisten palvelujen myöntämistä säätävien lakien mukaan varmistaen asiakkaille kuuluvat lakisääteiset palvelut. Tunnuksen omaavat rintamaveteraanit ja sotainvalidit ovat erityisasiakasryhmä, joille Valtiokonttorin myöntämä määräraha ja ohjeet mahdollistavat runsaasti palveluja kotiin sekä asumispalveluun. Kaikilla näihin palveluihin oikeutetuilla veteraaneilla on Valtiokonttorin korvaamia palveluja käytössä, mikäli veteraanin palvelutarve niin edellyttää.

Kuten kaikkien ikääntyneiden, myös veteraanien lakisääteisten palvelujen myöntäminen perustuu palveluista vastaavan tahon viranhaltijan tekemään palvelutarpeen arviointiin ja suunnitelman laadintaan: asiakas tavataan kotona ja yhdessä keskustellen kartoitetaan asiakkaan tilanne ja järjestetään kotiin tarvittavat palvelut. Veteraanin palveluntarve on ratkaiseva ja aina palvelutarpeen muuttuessa on tärkeää päivittää veteraanin tilanne uudelleen.

Hyvinvointialueiden aloittaessa vuoden 2023 alussa Pohjois-Karjalan hyvinvointialue – Siun sotessa oli käytössä hyvät vuosia toimineet yhteiset käytänteet maakunnan kolmentoista kunnan alueella ja hyvä vuosia jatkunut yhteistyö veteraanijärjestökentän kanssa. Muutos hyvinvointialueelle siirtymisessä ei tuonut veteraanien arjen tukemiseen muutosta, vaan jo käytössä olleet palvelut jatkuivat sujuvasti ja veteraanien palveluntarvetta arvioidaan tarpeen mukaan Seniorineuvonta Ankkuriin tulevan yhteydenoton perusteella.

Perinnetoimikuntien kanssa tehtävä yhteistyö vahvistuu tulevaisuudessa, sillä olemme nimenneet vuoden 2023 alusta neljä alueellista veteraaniyhteyshenkilöä, jotka toimivat tiiviimmin yhteistyössä alueellisten perinnetoimikuntien kanssa. Tämä toiminta on vasta alussa ja hakee molemmin puolin muotoaan.

Kiitos kaikille vuosia mukana olleille yhteistyöstä veteraanien hyväksi!

Yhteistyöterveisin ja hyvää kevättä toivottaen Pohjois- Karjalan Hyvinvointialue Siun sote veteraanipalvelut palvelukoordinaattori Ansa Tuovinen ja hallinnon sihteeri Päivi Törrönen