SOTIEN 1939–1945 POHJOIS-KYMEN PERINNEYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

 

1 §

Nimi ja kotipaikka

 

Yhdistyksen nimi on:

Sotien 1939–1945 Pohjois-Kymen Perinneyhdistys ry ja kotipaikka on Kouvola.

 

Tarkoitus ja sen toteuttaminen

2 §

Tarkoitus

 

Yhdistyksen tarkoituksena on Suomen Sotaveteraaniliitto ry:n (jäljempänä liitto) alueellisena jäsenyhdistyksenä:

 

 1. Hoitaa ja vaalia Suomen sotien 1939–1945 veteraanien, heidän puolisoidensa ja leskiensä yhteiskunnallisia etuja, toimia toimeentuloturvan ja asumisolojen parantamiseksi sekä kotipalvelujen ja kuntoutuksen edistämiseksi.
 2. Hoitaa ja vaalia sotien 1939–1945 veteraanien ja koko Tammenlehvän sukupolven perinteitä ja arvoja yhteistoiminnassa Sotaveteraaniliiton kanssa. Toimia alueellisen perinnetyön koordinoijana ja toteuttajana sekä ylläpitää yhteenkuuluvuutta ja isänmaallista henkeä.

Yhdistyksen toimialueena on Kouvolan kaupunki ja Iitin kunta.

 

3 §

Tarkoituksen toteuttaminen

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toimialueellaan:

 1. Seuraa Suomen sotiin 1939–1945 osallistuneiden veteraanien, heidän puolisoidensa ja leskiensä oloja, tekee aloitteita ja ryhtyy toimiin heidän elinolojensa turvaamiseksi ja kehittämiseksi.
 2. Huolehtii sotien 1939–1945 veteraanien ja koko Tammenlehvän sukupolven perinteen ja arvojen siirtämisestä tuleville sukupolville, kokoaa alueensa toimijoita yhteisiin perinnetyön hankkeisiin, ohjaa ja koordinoi alueellista ja paikallista perinnetyötä, järjestää alueellisia perinnetyön tapahtumia, seuraa perinnetyön kohteiden hoitoa ja kuntoa sekä tekee aloitteita ja esityksiä perinnetyön toteuttamiseksi ja kehittämiseksi.
 3. Harjoittaa tukitoimintaa ja perinnetyötä edistävää neuvontatoimintaa ja viestintää.
 4. Pyrkii saamaan kansalaisia ja yhteisöjä tukemaan sotien 1939–1945 veteraanien, heidän puolisoidensa ja leskiensä tukitoimintaa sekä alueellista perinnetyötä.
 5. On yhteistoiminnassa yhdistyksen tukitoiminnan ja perinnetyön tarkoitusperiä edistävien julkisten ja yksityisten yhteisöjen ja säätiöiden sekä viranomaisten kanssa.

Yhdistys voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, järjestää arpajaisia, rahankeräyksiä sekä juhla- ja huvitilaisuuksia, harjoittaa kustannus- ja julkaisutoimintaa, jäsenpalveluja ja muistoesineiden myyntitoimintaa, perustaa rahastoja ja säätiöitä, hankkia ja omistaa kiinteistöjä sekä osallistua yhdistyksen tarkoitusperiä edistävien yhdistysten ja säätiöiden toimintaan.

 

Jäsenyys

4 §

Jäsenet

 

Yhdistyksen jäsenet ovat kunniajäseniä, varsinaisia jäseniä ja kannattajajäseniä.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi hallitus voi hyväksyä yksityisen henkilön tai yhteisön, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoitusperät ja haluaa tukea yhdistyksen toimintaa.

Tunnuksen omaavat veteraanit, heidän puolisonsa ja lesket kutsutaan kunniajäseniksi.

Kannattajajäseneksi hallitus voi hyväksyä yksityisen henkilön tai yhteisön, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa.

 

5 §

Yhdistyksestä eroaminen

 

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä hallitukselle. Eroavan jäsenen on suoritettava yhdistykselle ennen jäsenyyden lakkaamista erääntyneet maksut sekä maksut, joihin hän on erikseen määrätyksi ajaksi sitoutunut.

 

6 §

Yhdistyksestä erottaminen

 

Hallitus voi erottaa jäsenen, jos tämä

1) on jättänyt täyttämättä velvollisuudet, joihin tämä on yhdistyksen jäseneksi liittymällä sitoutunut,

2) on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut sitä tahi

3) ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

 

7 §

Jäsenen velvollisuudet

 

Varsinaisen jäsenen ja kannattajajäsenen on kalenterivuosittain hallituksen määräämänä aikana suoritettava yhdistykselle vuosikokouksen päättämä jäsenmaksu. Kunniajäsenillä ei ole jäsenmaksua.

Jäsenellä on velvollisuus päivittää yhteystietonsa.

 

Yhdistyksen kokoukset

8 §

Kokoukset ja kokouskutsu

 

Yhdistyksen jäsenet käyttävät päätösvaltaa yhdistyksen vuosikokouksessa ja ylimääräisessä kokouksessa.

Vuosikokous pidetään vuosittain viimeistään huhtikuussa hallituksen kutsusta.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, kokous niin päättää taikka vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta nimetyn asian käsittelemistä varten.

Kokouksen ajan ja paikan määrää hallitus.

Yhdistyksen kokous voidaan toteuttaa etäyhteydellä yhdistyslain mukaisesti. Harkintavalta kokouksen järjestämisestä kuuluu hallitukselle.

Kutsu vuosikokoukseen on toimitettava jäsenille vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta kirjeitse, sähköpostilla taikka ilmoittamalla siitä yhdistyksen tai liiton julkaisussa tahi toimialueella yleisesti leviävässä sanomalehdessä.

Kutsu ylimääräiseen kokoukseen on toimitettava perille samalla tavoin ja samassa ajassa viipymättä kokouspyynnön tai -vaatimuksen esittämisestä.

 

9 §

Kokoukseen osallistujat

 

Päätösvaltaa kokouksessa käyttää kunnia- ja varsinainen jäsen, joka edellisen kalenterivuoden aikana on maksanut jäsenmaksunsa. Kukin varsinaisena jäsenenä oleva yhteisö voi valtuuttaa kokoukseen yhden äänivaltaisen edustajan.

Jokaisella äänivaltaisella edustajalla on yksi ääni. Äänestys on avoin, jollei suljettua äänestystä ole vaadittu ja kannatettu. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Kannattajajäsenellä ja kannattajayhteisön yhdellä edustajalla on yhdistyksen kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

 

10 §

Kokousasiat

 

Vuosikokouksessa

Esitetään

 1. hallituksen kertomus edelliseltä toimintavuodelta;
 2. tilinpäätös edelliseltä toimintavuodelta;
 3. tilintarkastajan/toiminnantarkastajien tilinpäätöksestä ja hallinnosta antama lausunto sekä hallituksen sen johdosta tarvittaessa antama selvitys;

Päätetään

 1. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
 2. vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille;
 3. hallituksen ehdotuksesta toimintasuunnitelmaksi alkaneelle toimintavuodelle;
 4. hallituksen ehdotuksesta talousarvioksi alkaneelle toimintavuodelle;
 5. jäsenmaksun suuruudesta;
 6. hallituksen jäsenten lukumäärä alkaneeksi toimintakaudeksi;
 7. hallituksen jäsenten kokouspalkkioiden sekä matka- ja päivärahojen suuruudesta;
 8. tilintarkastajan/toiminnantarkastajan palkkioiden suuruudesta;

Valitaan

 1. hallituksen puheenjohtaja;
 2. hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle;
 3. edustajat Sotaveteraaniliiton liittokokoukseen
 4. yksi varsinainen ja yksi varatilintarkastaja tai kaksi varsinaista toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa

Käsitellään

 1. muut kokouskutsussa mainitut asiat, jotka voivat olla hallituksen esittämiä ja asioita, jotka jäsen on esittänyt kirjallisesti hallitukselle vuosikokouksessa käsittelemistä varten.

 

11 §

Hallitus

 

Hallituksen tehtävänä on johtaa yhdistyksen toimintaa lain, yhdistyksen päätösten ja sääntöjen sekä liiton päätösten mukaisesti, hoitaa yhdistyksen asioita, omaisuutta ja taloutta sekä edustaa yhdistystä.

Hallitukseen kuuluu vuosikokouksen vuodeksi kerrallaan valitsema puheenjohtaja, joka samalla on yhdistyksen puheenjohtaja ja vähintään kolme ja enintään viisitoista muuta jäsentä, sekä yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä, jotka vuosikokous valitsee kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Puolet jäsenistä ja varajäsenistä on vuosittain erovuorossa. Hallituksen jäsen voidaan valita peräkkäin enintään kolmeksi kahden vuoden toimikaudeksi.

Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan varapuheenjohtajan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä tai varajäsenistä on saapuvilla.

Hallitus voi ottaa toiminnanjohtajan, asettaa toimikuntia ja määrätä niiden tehtävät. Yhdistyksen paikallistason organisoimiseksi voi hallitus nimittää paikallisia perinnetoimikuntia.

Jäsenyhdistyksen velvollisuutena on vuosittain viimeistään toukokuussa toimittaa toimintakertomuksensa ja tilinpäätöksensä liittoon.

 

12 §

Alueellinen neuvottelukunta

 

Yhdistyksellä voi olla alueellinen neuvottelukunta. Neuvottelukunnan tehtävänä on seurata alueellisen perinneyhdistyksen toimintaa sekä edistää perinnetyön tarvitseman tuen saamista.

Alueellinen neuvottelukunta koostuu perinneyhdistyksen toimialueella toimivien Tammenlehvän Perinneliiton jäsenyhdistysten edustajista, yksityishenkilöistä sekä muiden perinneyhdistysten tarkoitusta tukevien yhteisöjen edustajista. Hallitus kutsuu neuvottelukunnan jäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

 

13 §

Jäsenen aloite

 

Saadakseen varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi vuosikokouksen asialuettelon kohdassa 16 tarkoitetun asian jäsenen on tehtävä siitä kirjallinen ilmoitus hallitukselle viimeistään helmikuussa.

 

14 §

Nimenkirjoittajat

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, hallituksen varapuheenjohtaja, hallituksen varsinaisista jäsenistään nimeämä henkilö tai toiminnanjohtaja, aina kaksi heistä yhdessä.

 

15 §

Tilinpito

 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja toimintakertomus ovat kulloinkin viimeistään helmikuussa jätettävä toiminnantarkastajille/tilintarkastajalle. Näiden on annettava lausuntonsa tilinpäätöksestä ja hallinnosta viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.

 

16 §

Sääntöjen muuttaminen

 

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia yhdistyksen kokouksessa. Muutokseen tarvitaan vähintään kaksi kolmasosaa äänestyksessä annetuista äänistä. Sääntömuutoksen rekisteröinti edellyttää liiton vahvistusta.

 

17 §

Yhdistyksen purkaminen

 

Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa yhdistyksen kokouksessa, joiden välillä on oltava vähintään kuukausi. Purkamiseen vaaditaan kummassakin kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa äänestyksessä annetuista äänistä.

Suunnitelma yhdistyksen purkamistoimista on tehtävä yhteistyössä liiton kanssa.

Yhdistyksen purkautuessa sen varat luovutetaan käytettäväksi purkautuneen yhdistyksen toimialueella tehtävään sotien 1939–1945 perinnetyöhön. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

 

18 §

Lain säännökset

 

Niissä kohdin, joista näissä säännöissä ei ole määräyksiä, noudatetaan yhdistyslain säännöksiä